Светът на книгите

Сайт с учебна цел 

Какво е книгата?

Книгата е печатно произведение с научно или литературно съдържание. Представлява набор от писмени, печатни, илюстрирани или бели листа, изработени от мастило, хартия, пергамент или други материали, подвързани заедно от едната страна. Книгата може да е с меки или твърди корици. Книгите се създават в печатници, а разпространението им се нарича книгоразпространение. Когато текстът или илюстрациите са в електронен формат, се наричат е-книга.

© 2021 La Cuisine Royale  |  All rights reserved
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started